[1]
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ส. ว. ศ. แ., “สารบัญ”, gshskku, vol. 7, no. 2, Dec. 2018.