จิตต์กล้า ก. (2020) “สถานีรถไฟใต้ดินในปารีส : ชื่อและภาพสะท้อนความเป็นชาตินิยมของฝรั่งเศส ; Metro Stations in Paris: The Names and the Reflections of French Patriotism”, JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE. Bangkok, Thailand, 9(1), pp. 212–238. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/243422 (Accessed: 28 November 2022).