ฤทธิ์ศรีธร อ. (2018) “ปมเอดิปัส การทำปิตุฆาต และอำนาจของพ่อ ในนวนิยายเรื่อง นาคราช ; Oedipus Complex, Patricide and the Force of Father in Novel Nakkharat”, JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE. Bangkok, Thailand, 7(2), pp. 134–161. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/150147 (Accessed: 22 February 2024).