พลบุญ พ. (2018) “การวิเคราะห์การแปลบทละครเวที : ปัญหาและอิทธิพลที่มีต่อข้อผิดพลาด ; An Analysis of Stage Play Script Translation: Problems and Factors Contributing to Errors”, JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE. Bangkok, Thailand, 7(2), pp. 361–391. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/148990 (Accessed: 21 May 2024).