ชัยรัตน์ ศ. (2018) ““กิริ” กับ “นินโจ”: “หน้าที่” กับ “ความรู้สึกและความปรารถนา” ในวรรณกรรมญี่ปุ่นยุคระบบศักดินา ; “GIRI” (duty) and ‘NINJŌ’ (feeling): Obligation and Desire in Japanese Literature of the Feudal Era”, JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE. Bangkok, Thailand, 7(2), pp. 91–110. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/144009 (Accessed: 21 May 2024).