จิตต์กล้า กันตพงศ์. 2020. “สถานีรถไฟใต้ดินในปารีส : ชื่อและภาพสะท้อนความเป็นชาตินิยมของฝรั่งเศส ; Metro Stations in Paris: The Names and the Reflections of French Patriotism”. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE 9 (1). Bangkok, Thailand:212-38. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/243422.