ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 สารบัญ วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม. 2018. “สารบัญ”. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE 7 (2). Bangkok, Thailand. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/163421.