ฤทธิ์ศรีธร อรวรรณ. 2018. “ปมเอดิปัส การทำปิตุฆาต และอำนาจของพ่อ ในนวนิยายเรื่อง นาคราช ; Oedipus Complex, Patricide and the Force of Father in Novel Nakkharat”. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE 7 (2). Bangkok, Thailand:134-61. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/150147.