จิตต์กล้า ก. สถานีรถไฟใต้ดินในปารีส : ชื่อและภาพสะท้อนความเป็นชาตินิยมของฝรั่งเศส ; Metro Stations in Paris: The Names and the Reflections of French Patriotism. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 212–238, 2020. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/243422. Acesso em: 28 nov. 2022.