ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ส. ว. ศ. แ. สารบัญ. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, 2018. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/163421. Acesso em: 18 may. 2024.