พลบุญ พ. การวิเคราะห์การแปลบทละครเวที : ปัญหาและอิทธิพลที่มีต่อข้อผิดพลาด ; An Analysis of Stage Play Script Translation: Problems and Factors Contributing to Errors. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 361–391, 2018. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/148990. Acesso em: 18 may. 2024.