ชัยรัตน์ ศ. “กิริ” กับ “นินโจ”: “หน้าที่” กับ “ความรู้สึกและความปรารถนา” ในวรรณกรรมญี่ปุ่นยุคระบบศักดินา ; “GIRI” (duty) and “NINJŌ” (feeling): Obligation and Desire in Japanese Literature of the Feudal Era. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 91–110, 2018. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/144009. Acesso em: 21 may. 2024.