จิตต์กล้า ก. (2020). สถานีรถไฟใต้ดินในปารีส : ชื่อและภาพสะท้อนความเป็นชาตินิยมของฝรั่งเศส ; Metro Stations in Paris: The Names and the Reflections of French Patriotism. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 9(1), 212–238. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/243422