ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ส. ว. ศ. แ. (2018). สารบัญ. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 7(2). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/163421