ฤทธิ์ศรีธร อ. (2018). ปมเอดิปัส การทำปิตุฆาต และอำนาจของพ่อ ในนวนิยายเรื่อง นาคราช ; Oedipus Complex, Patricide and the Force of Father in Novel Nakkharat. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 7(2), 134–161. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/150147