พลบุญ พ. (2018). การวิเคราะห์การแปลบทละครเวที : ปัญหาและอิทธิพลที่มีต่อข้อผิดพลาด ; An Analysis of Stage Play Script Translation: Problems and Factors Contributing to Errors. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 7(2), 361–391. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/148990