ชัยรัตน์ ศ. (2018). “กิริ” กับ “นินโจ”: “หน้าที่” กับ “ความรู้สึกและความปรารถนา” ในวรรณกรรมญี่ปุ่นยุคระบบศักดินา ; “GIRI” (duty) and “NINJŌ” (feeling): Obligation and Desire in Japanese Literature of the Feudal Era. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 7(2), 91–110. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/144009