(1)
Namsaeng, P. Thai EFL Trainee Teachers’ Perceptions on Teacher Training: ทัศนคติต่อการฝึกสอนของครูฝึกสอนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. gshskku 2022, 11, 202-227.