(1)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ส. ว. ศ. แ. สารบัญ. gshskku 2018, 7.