[1]
พลบุญ พ. 2018. การวิเคราะห์การแปลบทละครเวที : ปัญหาและอิทธิพลที่มีต่อข้อผิดพลาด ; An Analysis of Stage Play Script Translation: Problems and Factors Contributing to Errors. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE. 7, 2 (Dec. 2018), 361–391.