1.
บุญรัตน์ ว. บันทึกเศร้าสาวเกาหลี. Husojournal [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2022 Aug. 10];13(1):191-6. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97684