1.
ขวัญมานิจ ช. ความเหมาะสมของการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา. Husojournal [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2023 Jan. 28];13(1):169-90. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97681