1.
สังขดวง ธ, รุ่งช่วง จ. การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการ การท่องเที่ยวแบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต. Husojournal [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2022 Aug. 10];13(1):135-68. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97664