1.
จาหลง น. การออกเสียงพยัญชนะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย ที่พูดภาษามลายูถิ่นปาตานีเป็นภาษาแม่. Husojournal [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2023 Feb. 1];13(1):103-34. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97655