1.
แสงมณี ว, ธนาวุฒิ ช. การบูรณาการข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในจังหวัดปัตตานี. Husojournal [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2023 Feb. 1];13(1):69-102. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97635