1.
ภักดีคำ ศ. “ล้านนา” ใน “ทักษิณ”: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม. Husojournal [Internet]. 2017 Aug. 30 [cited 2023 Feb. 4];13(1):9-36. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97625