1.
ภักดีคำศ. “ล้านนา” ใน “ทักษิณ”: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม. Husojournal [Internet]. 1 [cited 2021Oct.23];13(1):9-36. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97625