บุญรัตน์ วรวรรณ. “บันทึกเศร้าสาวเกาหลี”. Journal of Humanities and Social Sciences 13, no. 1 (August 30, 2017): 191–196. Accessed August 8, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97684.