ขวัญมานิจ ชนานันท์. “ความเหมาะสมของการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา”. Journal of Humanities and Social Sciences 13, no. 1 (August 30, 2017): 169–190. Accessed January 28, 2023. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97681.