สังขดวง ธนินทร์, and รุ่งช่วง จิระนาถ. “การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการ การท่องเที่ยวแบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต”. Journal of Humanities and Social Sciences 13, no. 1 (August 30, 2017): 135–168. Accessed August 17, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97664.