จาหลง นิเย๊าะ. “การออกเสียงพยัญชนะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย ที่พูดภาษามลายูถิ่นปาตานีเป็นภาษาแม่”. Journal of Humanities and Social Sciences 13, no. 1 (August 30, 2017): 103–134. Accessed January 28, 2023. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97655.