แสงมณี วุฒิพงษ์, and ธนาวุฒิ ชาญชัย. “การบูรณาการข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในจังหวัดปัตตานี”. Journal of Humanities and Social Sciences 13, no. 1 (August 30, 2017): 69–102. Accessed January 28, 2023. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97635.