ภักดีคำ ศานติ. ““ล้านนา” ใน ‘ทักษิณ’: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม”. Journal of Humanities and Social Sciences 13, no. 1 (August 30, 2017): 9–36. Accessed February 4, 2023. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97625.