ภักดีคำศานติ. ““ล้านนา” ใน ‘ทักษิณ’: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม”. Journal of Humanities and Social Sciences 13, no. 1 (1): 9-36. Accessed October 23, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97625.