บุญรัตน์ ว. “บันทึกเศร้าสาวเกาหลี”. Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 13, no. 1, Aug. 2017, pp. 191-6, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97684.