ขวัญมานิจ ช. “ความเหมาะสมของการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา”. Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 13, no. 1, Aug. 2017, pp. 169-90, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97681.