สังขดวง ธ., and รุ่งช่วง จ. “การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการ การท่องเที่ยวแบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต”. Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 13, no. 1, Aug. 2017, pp. 135-68, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97664.