จาหลง น. “การออกเสียงพยัญชนะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย ที่พูดภาษามลายูถิ่นปาตานีเป็นภาษาแม่”. Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 13, no. 1, Aug. 2017, pp. 103-34, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97655.