แสงมณี ว., and ธนาวุฒิ ช. “การบูรณาการข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในจังหวัดปัตตานี”. Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 13, no. 1, Aug. 2017, pp. 69-102, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97635.