ภักดีคำ ศ. ““ล้านนา” ใน ‘ทักษิณ’: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม”. Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 13, no. 1, Aug. 2017, pp. 9-36, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97625.