[1]
ขวัญมานิจ ช., “ความเหมาะสมของการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา”, Husojournal, vol. 13, no. 1, pp. 169–190, Aug. 2017.