[1]
จาหลง น., “การออกเสียงพยัญชนะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย ที่พูดภาษามลายูถิ่นปาตานีเป็นภาษาแม่”, Husojournal, vol. 13, no. 1, pp. 103–134, Aug. 2017.