บุญรัตน์ ว. (2017) “บันทึกเศร้าสาวเกาหลี”, Journal of Humanities and Social Sciences, 13(1), pp. 191–196. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97684 (Accessed: 10 August 2022).