ขวัญมานิจ ช. (2017) “ความเหมาะสมของการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา”, Journal of Humanities and Social Sciences, 13(1), pp. 169–190. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97681 (Accessed: 28 January 2023).