สังขดวง ธ. and รุ่งช่วง จ. (2017) “การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการ การท่องเที่ยวแบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต”, Journal of Humanities and Social Sciences, 13(1), pp. 135–168. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97664 (Accessed: 10 August 2022).