จาหลง น. (2017) “การออกเสียงพยัญชนะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย ที่พูดภาษามลายูถิ่นปาตานีเป็นภาษาแม่”, Journal of Humanities and Social Sciences, 13(1), pp. 103–134. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97655 (Accessed: 1 February 2023).