แสงมณี ว. and ธนาวุฒิ ช. (2017) “การบูรณาการข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในจังหวัดปัตตานี”, Journal of Humanities and Social Sciences, 13(1), pp. 69–102. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97635 (Accessed: 1 February 2023).