ภักดีคำ ศ. (2017) ““ล้านนา” ใน ‘ทักษิณ’: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ จารึก และวรรณกรรม”, Journal of Humanities and Social Sciences, 13(1), pp. 9–36. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97625 (Accessed: 4 February 2023).