บุญรัตน์ วรวรรณ. 2017. “บันทึกเศร้าสาวเกาหลี”. Journal of Humanities and Social Sciences 13 (1):191-96. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97684.