ขวัญมานิจ ชนานันท์. 2017. “ความเหมาะสมของการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา”. Journal of Humanities and Social Sciences 13 (1):169-90. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/article/view/97681.